18k WG Wedding Band

18k WG Wedding Band

18KZR146SIZEQ

18k White Gold 2.8mm (1.8mm) Wedding Band. - ZR146 | ZR146