9k YG St Anthony Medallion 14mm

9k YG St Anthony Medallion 14mm

9KC512

9k YG Solid Round St Anthony Medallion Pendant . 14mm. C512 | C512